Di Sini Senang di Sana Senang

Cipt: Mutahar

Mandarin Version

※ 我在這裡快樂 ※

※ Wǒ zài zhèlǐ kuàilè※

我在這裡快樂

Wǒ zài zhèlǐ kuàilè

我在那裡快樂

Wǒ zài nàlǐ kuàilè

我在任何地方都是要快樂

Wǒ zài rènhé dìfāng dōu shì yào kuàilè

我在這裡快樂

Wǒ zài zhèlǐ kuàilè

我在那裡快樂

Wǒ zài nàlǐ kuàilè

我在任何地方都是要快樂

Wǒ zài rènhé dìfāng dōu shì yào kuàilè

Filed under: Indonesian Song in Mandarin Version

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!