Happy Birthday Song Mandarin Version

祝你生日快乐

Zhù nǐ shēngrì kuàilè

Happy birthday to you

祝你身体健康

Zhù nǐ shēntǐ jiànkāng

May you stay healthy

祝你万事如意

Zhù nǐ wànshì rúyì

Best wishes to you

祝你生日快乐

Zhù nǐ shēngrì kuàilè

Happy birthday to you

To get more songs, please visit www.thousandsideas.com